Příspěvková organizace Moravskoslezského kraje

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP) poskytuje poradenské služby a pedagogicko-psychologickou pomoc žákům, jejich rodičům a pedagogům. Pracoviště poskytuje pomoc a podporu při řešení výchovných, výukových či vztahových problémů. Spolupracujeme i s dalšími odborníky, jako je pedagogicko-psychologická poradna, lékaři, psychologové, psychiatři, policie či odbor sociálně právní ochrany dětí.

Naše ŠPP tvoří tříčlenný tým – školní psycholožka, výchovná poradkyně, školní metodička prevence, školní kariérová poradkyně.

Oblasti, kterými se ŠPP zabývá:

 • Školní neúspěšnost – práce s neprospívajícími žáky, hledání příčin a řešení problému, prevence a snižování školního neúspěchu
 • Péče o žáky se speciálně vzdělávacími potřebami – vytváření podmínek a opatření tak, aby se žáci mohli vzdělávat podle svých možností
 • Prevence sociálně-patologických jevů – vytváření a vyhodnocování preventivních programů pro žáky (např. na téma šikana, drogy, záškoláctví apod.)
 • Kvalitní klima školy a třídy – práce s třídním kolektivem,
 • Poskytování poradenských a konzultačních služeb – žákům, pedagogům i rodičům
 • Výchovné problémy – hledání příčin a řešení problému ve spolupráci s žákem a rodiči
 • Kariérní poradenství

Školní psycholožka – Mgr. Jana Lichá

 

Kontakt: 731 134 091, jlicha@sosboh.cz nebo Schránka důvěry

Konzultační hodiny: Po, Út, Čt: 08:00 – 13:00, St: 08:00 – 13:00 nebo na dílnách, Pá: 08:00 – 12:00, možno předem sjednat konzultaci i v odpoledních hodinách

Kde mě najdete: Na Čáslavské v pracovně č. 4 (přízemí, naproti bufetu)

Školní psycholožka se snaží pomáhat žákům s výukovými či osobními problémy. Zaměřuje se na řešení otázky záškoláctví či školního neúspěchu. Podílí se na vytváření výukových podmínek pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Mapuje pomocí dotazníků klima třídy a pracuje s třídními kolektivy, zejména v nově utvářejících se třídách či třídách problematických. Funguje jako prostředník při problémech mezi žáky a učiteli, usiluje o otevřenou komunikaci mezi všemi subjekty školy. Při vážnějších problémech spolupracuje s rodiči žáků či jinými odborníky (PPP, lékaři, psychiatři, OSPOD).

S čím se na mě můžete obrátit?

 • Problémy ve výuce – neprospívání v předmětech, potíže s učením, problém s vyučujícím
 • Nevyhovující obor – hledání příčin a možného řešení (např. změna oboru)
 • Nespokojenost ve třídě – problém se spolužáky, špatná atmosféra ve třídě
 • Co dělat po škole – společné hledání profesního uplatnění či dalšího studia podle zájmu a schopností žáka
 • Krizové situace – svěřit se může být polovičním řešením
 • Stres ze školy/maturity/závěrečné zkoušky
 • „Nevěřím si“ – práce na zvyšování sebevědomí, které často bývá příčinou stresu ze školy

 

Výchovná poradkyně – Mgr. Pavlína Blažková

Kontakt: pblazkova@sosboh.cz

Konzultační hodiny: po domluvě

 

S čím ti mohu pomoci?

 • Máš problémy, se kterými si nevíš rady?
 • Hledáš svůj vysněný obor?
 • Končíš školu a nevíš, co dál?
 • Chceš pokračovat ve studiu na VOŠ, VŠ?
 • Potřebuješ poradit s formuláři, přihláškami či životopisem

 

Činnost výchovného poradce:

 • odborná pomoc pro žáky i zákonné zástupce směřovaná ke snazšímu zvládnutí studia,
 • individuální i skupinové konzultace pro žáky a rodiče vedoucí k objevování jejich zájmů, preferencí, komplexní posouzení schopností a možností žáka v návaznosti na jeho budoucí uplatnění na trhu práce,
 • pomoc žákům při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě,
 • příprava žáků pro vstup na trh práce,
 • odborná podpora žákům s potřebou podpůrných opatření se speciálními vzdělávacími potřebami a žákům ohrožených předčasným ukončením studia při výběru povolání a při vstupu na trh práce,
 • poradenství zájemcům o studium ve škole nebo bývalým žákům školy s nedokončeným vzděláním,
 • spolupráce s institucemi, organizacemi a firmami za účelem možnosti využívání jejich služeb žáky školy.

 

Metodik prevence – Mgr. Magdalena Wojnarová

 

Kontakt: 774 188 697, mwojnarova@sosboh.cz

Konzultační hodiny: budou upřesněny a vyvěšeny na obou budovách školy

Kde mě najdete: budova Husova : 2. patro, kabinet jazyků, budova Čáslavská : 2. patro, kabinet č.26

Náplň práce metodika prevence:

Školní metodik prevence se snaží vést žáky školy k osvojení pozitivního sociálního chování a vytváření pozitivního klima ve škole. Připravuje specifické preventivní programy pro jednotlivé třídy. Pracuje s kolektivy tříd formou prožitkových programů. Snaží se předcházet a omezovat výskyt jednotlivých forem rizikového chování. Spolupracuje se školním prsychologem a výchovným poradcem, třídními učiteli. Koordinuje další vzdělávání pedagogických pracovnáků v oblasti prevence. Proškolí rodiče na aktuální téma dle potřeby třídy, zejména v případě mumiřádné třídní schůzky.

 

Školní kariérová poradkyně - Mgr. Alena Hejduková

Kontakt: ahejdukova@sosboh.cz

Konzultační hodiny a konzultace: kdykoliv po domluvě

 

 • Chceš si doplnit vzdělání?
 • Chceš získat vědomosti z dalšího oboru?

 

 Školní speciální pedagožka 

 

 

Školní speciální pedagog poskytuje podporu žákům se speciálními vzdělávacími potřebami:

 • ·         žáci se s SPU - dyslexií, dysortografií, dysgrafií, dyskalkulií, dyspraxií,
 • ·         specifickou poruchou chování – ADHD/ADD,
 • ·         žáci s mentálním, tělesným, zrakovým, sluchovým postižením, narušenou komunikační schopností,
 •           poruchou autistického spektra, kombinovaným postižením,
 • ·         žáci nadaní a s mimořádným nadáním,
 • ·         žáci v období dlouhodobé absence ze zdravotních důvodů.

S čím se na mě mohou žáci obrátit?

 • pokud se hlásí na naši SŠ a byli někdy nebo stále jsou v péči PPP nebo SPC,
 • mají chronické zdravotní či jiné potíže a byla jim někdy diagnostikována některá z poruch učení, chování,
 • mají problémy ve výuce – neprospívání v předmětech, např. formou podpory domácí přípravy, individuální práce se žákem mimo třídu,
 • mají problémy navázat na učební látku po delší absenci, zejména ze zdravotních důvodů,
 • potřebují pomoc s přípravou na závěrečnou nebo maturitní zkoušku a si osvojit vhodné učební strategie,
 • pokud mají speciální vzdělávací potřeby, chtějí pokračovat v dalším studiu na jiném oboru nebo VOŠ , VŠ a neví, jaký obor zvolit a potřebují v rámci přiznaných podpůrných opatření upravit podmínky konání přijímacích zkoušek (žáci s poruchou učení nebo zdravotním znevýhodněním).


SOCIÁLNÍ MÉDIA

SPONZOŘI A SOCIÁLNÍ PARTNEŘI STŘEDNÍ ŠKOLY

AWT
BM servis a.s.
Hodinový vnuk
Město Bohumín
Bonatrans
Bospor
Danter
Demontstav
Epson
Gigatech
Elektro Thermitron
Kofola
Maxion Wheels
Progres Hefner
Rockwool
Superprojekt
Viadrus
ŽDB