Příspěvková organizace Moravskoslezského kraje

Školská rada

Zřízena usnesením rady kraje.

Školská rada je povinný orgán zřizovatele umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Složení a kompetence školské rady upravuje Školský zákon.

Školská rada plní zejména tyto úkoly:

  • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
  • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
  • schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny,
  • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků,
  • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
  • projednává návrh rozpočtu školy na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
  • projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
  • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

Členové ŠR jmenovaní zřizovatelem:

Mgr. Pavla Skokanová, předsedkyně ŠR

Ing. Andrea Hoschnová

Zákonní zástupci žáků

Mgr. Eva Liszoková a Lucie Sollichová

Pedagogičtí pracovníci školy:

Mgr. Jana Lichá a Bc. Marek FismolSOCIÁLNÍ MÉDIA

SPONZOŘI A SOCIÁLNÍ PARTNEŘI STŘEDNÍ ŠKOLY

AWT
BM servis a.s.
Hodinový vnuk
Město Bohumín
Bonatrans
Bospor
Danter
Demontstav
Epson
Gigatech
Elektro Thermitron
Kofola
Maxion Wheels
Progres Hefner
Rockwool
Superprojekt
Viadrus
ŽDB