Příspěvková organizace Moravskoslezského kraje

Přijímání žáků

17.2.2021

      Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace

              Husova 283, 735 81 Bohumín

 

  

Příkaz č.:                         2021-02

 

Název:                             Přijímání žáků a dalších uchazečů ke studiu na Střední školu, Bohumín, příspěvkovou organizaci, pro školní rok 2020/2021 (2. pololetí) do vyššího ročníku

 

Zpracovali:                    Ing. Liběna Orságová

 

Schválila:                        Ing. Liběna Orságová, ředitelka školy

 

Rozdělovník:                Ř, EÚ, TV, OV, PÚ

 

Spisový znak:               1.1.1                                 Skartační znak: A10

 

Nahrazuje:                    2020-08

 

Účinnost:                       od:  1. 2. 2021               do:        31. 8. 2021

 

  

 

 

Přijímacího řízení do vyššího ročníku pro školní rok              

                                2020/2021 - 2. pololetí

(Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace)

 

Pro přijímací řízení do vyššího ročníku vzdělávání pro školní rok 2020/2021 (2. pololetí) v souladu s ustanovením § 63 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání v platném znění, vyhlášky č. 27/2016 Sb.,
o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných v platném znění,
a s ustanoveními zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, stanovuji následující kritéria pro přijetí uchazečů ke vzdělávání do vyššího ročníku na Střední škole, Bohumín, příspěvkové organizaci, Husova 283, Bohumín.

Volná místa v jednotlivých oborech a ročnících:

Kód oboru vzdělání

Název oboru vzdělání

Počet volných míst

37-41-M/01

Provoz a ekonomika dopravy – 2. ročník

1

37-41-M/01

Provoz a ekonomika dopravy – 3. ročník

0

37-41-M/01

Provoz a ekonomika dopravy – 4. ročník

1

75-41-M/01

Sociální činnost – 2. ročník

3

75-41-M/01

Sociální činnost – 3. ročník

0

75-41-M/01

Sociální činnost – 4. ročník

2

65-51-H/01

Kuchař-číšník – 2. ročník

8

65-51-H/01

Kuchař-číšník – 3. ročník

17

69-51-H/01

Kadeřník – 2. ročník

4

69-51-H/01

Kadeřník – 3. ročník

8

26-51-H/01

Elektrikář – 2. ročník

5

26-51-H/01

Elektrikář – 3. ročník

8

23-56-H/01

Obráběč kovů – 2. ročník

15

23-56-H/01

Obráběč kovů – 3. ročník

10

23-51-H/01

Strojní mechanik – 2. ročník

12

23-51-H/01

Strojní mechanik – 3. ročník

18

23-68-H/01

Mechanik opravář motorových vozidel –  2. ročník

5

23-68-H/01

Mechanik opravář motorových vozidel –  3. ročník

10

64-41-L/51

Podnikání – denní studium – 2. ročník

14

64-41-L/51

Podnikání – dálková forma studia –           2. ročník

17

64-41-L/51

Podnikání – dálková forma studia –            3. ročník

19

23-56-H/01

Obráběč kovů – dálková forma studia –           2. ročník

13

 

Přijetí do vyššího ročníku

Do vyššího ročníku mohou být přijati uchazeči o studium, kteří již nejsou žáky střední školy, ale část studia na střední škole absolvovali. Dosažené vzdělání (§ 70 školského zákona) lze uznat a zařadit uchazeče do vyššího ročníku, a to i v průběhu školního roku. Konkrétní případ musí posoudit ředitelka školy, záleží na jejím rozhodnutí.

O přijetí rozhoduje na základě podané žádosti ředitelka školy. O výsledném rozhodnutí je žák (resp. jeho zákonný zástupce) informován písemně.

Je-li přijetí spojeno se změnou oboru, požaduje se zpravidla složení rozdílových zkoušek z předmětů, které žák dosud nestudoval. O jejich počtu, rozsahu a termínu rozhoduje ředitelka školy. 

Kritéria přijetí:

  • žadatel není žákem střední školy, ale v minulosti část studia absolvoval,
  • podání žádosti o přijetí do vyššího ročníku,
  • doložení žádosti ke vzdělávání,
  • doložení požadovaných dokladů (doklady o předchozím vzdělávání, dodání dokladu o oprávněnosti pobytu u cizince dle § 20 odst. 3 školského zákona),
  • žáci budou přijímáni dle pořadí doručení žádostí ke vzdělávání do naplnění kapacity oboru.

Pozn.: Součástí žádosti ke vzdělávání jsou:

-          lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání,

-          doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření,

-          osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení vydaného zahraniční školou nebo rozhodnutí o uznání platnosti vysvědčení.

Termíny přijímacího řízení do vyššího ročníku

Žádost je možné doručit osobně nebo zasílat poštou v termínu od 1. 2. 2021
do 31. 8. 2021.

 

 

Bohumín, dne 29. ledna 2021

 

 

Ing. Liběna Orságová v. r.

ředitelka školy

 

zpět na aktuality


SOCIÁLNÍ MÉDIA

SPONZOŘI A SOCIÁLNÍ PARTNEŘI STŘEDNÍ ŠKOLY

ČD Cargo
Bonatrans
ŽDB
Viadrus
ŽESNAD
Správa železnic
PKO CARGO
Progres Hefner
Město Bohumín
KK Tech
Epson
Gigatech
Maxion Wheels
BM servis a.s.
Demontstav
Danter
Bospor
Rockwool
Kofola
Hodinový vnuk
České dráhy, a.s.
Řemeslo má respekt
Řemeslo má respekt - železničář