Aktuality

Naše škola je připojena k eduroamu

23.11.2022

Naše škola je připojena k eduroamu

Federace eduroam je mezinárodní projekt zabývající se podporou mobility a roamingu v sítích národního výzkumu a vzdělávání (NREN). V České republice je tento projekt zastřešován sdružením CESNET. Naše škola se do projektu zapojila v roce 2022. Byl tak učiněn další krok ke zvýšení kvality zajištění studia a prestiže instituce.

Jeden účet. Kdekoliv.

Registrovaný účastník může používat tuto bezdrátovou síť (kdekoliv je dostupná) pomocí jednoho uživatelského účtu. Správu účtu provádí domovská (zřizující) organizace.

Použití roamingu je jednoduché, řádně nastavené zařízení účastníka se připojuje automaticky, jakmile je síť eduroam k dispozici. Podobně jako funguje připojení k zahraničním sítím mobilních operátorů v rámci roamingu. Odtud také akronym: education roaming.

Služba je pro všechny účastníky zdarma.

Aktivace eduroam účtu

eduroamu se používá uživatelské jméno sestávající ze dvou částí - samotného uživatelského jména a realmu. Za uživatelské jméno, na něž jste zvyklí z ostatních systémů školy, budete v rámci roamingu přidávat znak @ a realm sosboh.cz.

Nastavení uživatelských zařízení pro připojení k eduroamu

Pro bezpečné připojení k eduroamu nestačí jen zadat jméno a heslo. Musíte si nastavit i kontrolu certifikátů, nejsnazší je to učinit pomocí eduroam CAT, viz dokumentace na eduroam.cz.

Pro ruční nastavení budete potřebovat následující informace:

  • název sítě (SSID): eduroam
  • protokol připojení: 802.1x
  • zabezpečení a šifrování: WPA2/AES
  • ověřování: PEAP (alternativně TTLS)
  • vnitřní autentizační protokol: MS-CHAPv2
  • jméno RADIUS serveru: eduroam.sosboh.cz
  • certifikační autorita: eduroam CA
  • IP adresa je přidělována automaticky prostřednictvím protokolu DHCP

 

 

Pokryté prostory: eduroam je vysílán ve všech prostorách školy. Přístup do sítě není časově omezen.

Filtrování provozu:  provoz žáků školy je filtrován v souladu se zákony ČR.

Do provozu návštěvníků není nijak zasahováno s výjimkou filtrování odchozího SMTP provozu (TCP/25), pro odesílání pošty používejte služby SMTPS (TCP/465) anebo Submision (TCP/587).

Podpora: uživatelé naší školy se mohou obracet na email dsemancik@sosboh.cz, nebo telefon +420 605 248 869.

Návštěvníci s eduroam účtem by měli podporu hledat primárně ve své domovské instituce, tedy té, která jim poskytla účet.

 

Our school is connected to eduroam

The eduroam federation is an international project that promotes
mobility and roaming in National Research and Education Networks
(NRENs). In the Czech Republic, the project is represented by CESNET.
Our school joined the project in 2022. This was a further step to
improve the quality of the provision of studies and the prestige of the
institution.

One account. Anywhere.

A registered participant can use this wireless network (wherever it is
available) with one user account. The account is managed by the home
(setting up) organization.

Using roaming is simple, a properly configured subscriber's device
connects automatically when the eduroam network is available. This is
similar to how roaming connections to foreign mobile operator networks
work. Hence the acronym: education roaming.

The service is free for all subscribers.

Activating an eduroam account

The username used in eduroam consists of two parts - the username itself
and the real name. The username you are used to from other school
systems will be followed by the @ sign and the realm sosboh.cz.

Setting up user devices to connect to eduroam

To connect to eduroam securely, it is not enough to just enter a
username and password. You must also set up certificate checking, the
easiest way to do this is with eduroam CAT, see the documentation on
eduroam.cz.

For manual setup you will need the following information:

network name (SSID): eduroam
connection protocol: 802.1x
security and encryption: WPA2/AES
Authentication: PEAP (alternatively TTLS)
Internal authentication protocol: MS-CHAPv2
RADIUS server name: eduroam.sosboh.cz
Certification Authority: eduroam CA
IP address is assigned automatically via DHCP protocol
Areas covered: eduroam is broadcast in all areas of the school. Access
to the network is not limited in time.

Traffic filtering: the school's pupil traffic is filtered in accordance
with the laws of the Czech Republic.

Visitor traffic is not interfered with except for filtering outgoing
SMTP traffic (TCP/25), use SMTPS (TCP/465) or Submission (TCP/587) to
send mail.

Support: users of our school can contact us by email at
dsemancik@sosboh.cz or by phone +420 605 248 869.

Visitors with an eduroam account should seek support primarily from
their home institution, i.e. the one that provided the account.

 

zpět na aktuality


Řemeslo má respekt
Řemeslo má respekt - železničář

SPONZOŘI A SOCIÁLNÍ PARTNEŘI

ČD Cargo
Bonatrans
ŽDB
Viadrus
ŽESNAD
Správa železnic
PKO CARGO
Progres Hefner
Město Bohumín
KK Tech
Epson
Gigatech
Maxion Wheels
BM servis a.s.
Demontstav
Danter
Bospor
Rockwool
Kofola
Hodinový vnuk
České dráhy