Příspěvková organizace Moravskoslezského kraje

Realizované projekty

 

 

Název projektu: Šance pro každého žáka

Číslo projektu: CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_012/0000595

 

Žadatel: Vysočina Education

Partner projektu: Společnost pro kvalitu školy, z.s.

 

Cílem projektu je vytváření podmínek pro kvalitnější podporu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Kraji Vysočina a v Moravskoslezském kraji, rozvoj jejich sociálních a občanských kompetencí a zvyšování motivace pro studium technických oborů SŠ bez maturitní zkoušky prostřednictvím extrakurikulárních aktivit doplněných akčním výzkumem.

 

Aktivity:

 

  1. 1.       Řemeslo nás baví:

Cílem aktivity je rozvoj manuální zručnosti, budování pracovních návyků ve spojení s rozvojem podnikatelských dovedností žáků základních škol se zaměřením na žáky ze socioekonomicky znevýhodněného prostředí formou kroužků. Pracovní náplň kroužků připraví a povedou učitelé ZŠ společně s učiteli SŠ.

  1. 2.       Škola jako centrum komunity

Aktivita vychází ze zkušeností měst z pořádání Fóra mladých aneb Desatero problémů města očima žáků základních škol v Kraji Vysočina a v MSK či fungování žákovských parlamentů.

Cílem je podpořit sociální a občanské kompetence žáků, zvýšit jejich zájem o aktuální společenská a politická témata především lokálně a komunitně zaměřená. Cílem je rovněž spolupráce, komunikace a setkávání s lokálními aktéry, především místní samosprávy, a ukázat žákům možnost, jak ovlivnit cestu budoucího rozvoje svého města a komunity. Žáci ZŠ budou v kroužcích hledat řešení společenských problémů.

  1. 3.       Akční výzkum

Obě aktivity budou reflektovány akčním výzkumem, jehož cílem bude porovnání a zefektivnění forem, metod práce  pro zvýšení motivace žáků (zvláště ze sociálně znevýhodněného prostředí) pro studium technických a přírodovědných oborů a pro zvýšení občanských kompetencí prostřednictvím zapojení učitelů ZŠ, kteří nejdříve popíší aktuální potřeby v této oblasti a za podpory expertů pro akční výzkum získají systematické poznatky o tom, co se děje či stalo v jejich třídě nebo škole v průběhu realizace celé aktivity resp. v samotném kroužku a na základě zjištěného navrhnou a aplikují zkvalitnění výchovně-vzdělávacího procesu.

Zapojené školy:

Kraj Vysočina: 6 základních a 3 střední školy, vzájemně spolupracují.

Moravskoslezský kraj: 7 základních škol a 4 střední školy, vzájemně spolupracují.

 

Doba realizace: 1. 9. 2016 – 31. 8. 2018 Celkové plánované výdaje: Kč 8.787.398,-

Soubory ke stažení:

Charakteristika projektu Šance pro každého žáka.docx (0.09 MB)

Plakát A3 - šance (povinná publicita).pdf (0.07 MB)zpět na Realizované projektySOCIÁLNÍ MÉDIA

SPONZOŘI A SOCIÁLNÍ PARTNEŘI STŘEDNÍ ŠKOLY

ČD Cargo
Bonatrans
ŽDB
Viadrus
ŽESNAD
Správa železnic
PKO CARGO
Progres Hefner
Město Bohumín
KK Tech
Epson
Gigatech
Maxion Wheels
BM servis a.s.
Demontstav
Danter
Bospor
Rockwool
Kofola
Hodinový vnuk
Řemeslo má respekt
Řemeslo má respekt - železničář