Příspěvková organizace Moravskoslezského kraje

Školská rada

Zřízena usnesením rady kraje.

Školská rada je povinný orgán zřizovatele umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Složení a kompetence školské rady upravuje Školský zákon.

Školská rada plní zejména tyto úkoly:

  • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
  • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
  • schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny,
  • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků,
  • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
  • projednává návrh rozpočtu školy na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
  • projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
  • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

Členové ŠR jmenovaní zřizovatelem:

Mgr. Pavla Skokanová, předsedkyně ŠR

Mgr. Miroslav Rosík

Zákonní zástupci žáků

Veronika Sochová a Kateřina Havlíčková

Pedagogičtí pracovníci školy:

Mgr. Jana Bazalová Mgr. Marta BernatíkováSOCIÁLNÍ MÉDIA

SPONZOŘI A SOCIÁLNÍ PARTNEŘI STŘEDNÍ ŠKOLY

ČD Cargo
Bonatrans
ŽDB
Viadrus
ŽESNAD
Správa železnic
PKO CARGO
Progres Hefner
Město Bohumín
KK Tech
Epson
Gigatech
Maxion Wheels
BM servis a.s.
Demontstav
Danter
Bospor
Rockwool
Kofola
Hodinový vnuk
Řemeslo má respekt
Řemeslo má respekt - železničář